BESYO Mezunlarına Öğretmenlik Yolu Gözüküyor - sporyoneticiligi.com

BESYO Mezunlarına Öğretmenlik Yolu Gözüküyor

BESYO Mezunlarına Öğretmenlik Yolu Gözüküyor

 • Temmuz 24, 2009
 • 64 yorum

Ortak Akıl ToplantısıGençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşla düzenlediği “Ortak Akıl Toplantısı” sonuç bildirgesi yayınlandı. İlk defe gerçekleşen ve 3 gün süren toplantısa toplam 50 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı. 8 başlık altında toplanan konu başlıkları
1. Tesislerin Ortak Kullanımı
2. Koordinasyon Eksikliğinin Giderilmesi
3. Sportif Faaliyetlere Öğrencilerin Katılımının Arttırılması
4. Okul Spor Kulüplerinin Yaygınlaştırılması
5. Okul Sporları Federasyonunun Geliştirilmesi
6. Görevlendirmelerde Yaşanan Sıkıntıların Aşılması
7. Ücretlendirmelerde Yaşanan Sıkıntıların Aşılması
8. Beden Eğitimi Dersi Müfredatının Güncelleştirilmesi ve Spor Kültürünün yaygınlaştırılması şeklinde sınıflandırılmıştır.
Bildirgenin 47. maddesinde yer alan antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümü mezunlarına öğretmenlik hakkının verilmesi özellikle spor yöneticilerinin istihdamının spor politikasının oluşturulmasında önemli olduğu belirtilmektedir.

Sonuç Bildirisi

16-18 Temmuz 2009 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarının 81 İl Müdürleri ve üst düzey yönetiminin katılımı ile gerçekleştirilen “Ortak Akıl Toplantısı” çerçevesinde aşağıda belirtilen 50 maddelik sonuçlara ulaşılmıştır.
AMAÇ
1.Bu çalıştayın amacı sportif faaliyetlerin planlanması, koordine edilmesi ve uygulanması, spor bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, sporun tabana yayılması faaliyetleri sırasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve yaşanan sorunların giderilmesine yönelik “ortak akla” ulaşılmasıdır.
ORTAK PAYDA
2. Çalıştayda her iki kurumun ortay paydasının; çocuklarımızı donanımlı, sağlam ve hayata karşı güçlü hale getirmek olduğu belirtilmiştir. Öte yandan ülke bayrağımızı uluslar arası platformlarda dalgalandıracak performans sporcularımızın yetişmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu ülkü her iki kurumun da temel hedefidir.
3. Bu hedef doğrultusunda her iki kurum; “Ortak Akıl Çalıştayı”nda daha güzel çalışmanın yollarını aramış ve sorunlarını çözmek için ele ele kol kola vermiştir.
4. GSGM ve MEB’in ortak noktası; çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir eğitim ve spor kültürü almasıdır. Her iki kurum da, çalıştayın oturumları sırasında ulaştığımız “ortak akıl” ile alınan kararların, uygulama adımlarının takipçisi olacağı niyetini açık bir şekilde ortaya koymuştur.
5. Bu sonuç bildirgesinin, ortak akıl ile alınan kararların yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra her iki kurum arasında bir protokol ile sonuçlandırılması nihai hedefine ulaşmada önemli bir adım ve yol gösterici olarak ele alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
6. Çocuklarımızın hem okuyan hem de iyi spor yapan bireyler olması için hep birlikte yürümek adına attığımız adımların ilki olan bu çalıştayın; ruhunun ve mantığının bundan sonra atılacak adımlarda da korunması önemli görülmektedir.
ORTAK AKLIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
7. Çalışmalarda yukarıdaki amaçlara ulaşılabilmek için çalıştayın ilk gününde 3 ayrı salonda her iki kurumun İl Müdürlerinin katılımı ile illerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak 8 başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu alt başlıklar;
1. Tesislerin Ortak Kullanımı
2. Koordinasyon Eksikliğinin Giderilmesi
3. Sportif Faaliyetlere Öğrencilerin Katılımının Arttırılması
4. Okul Spor Kulüplerinin Yaygınlaştırılması
5. Okul Sporları Federasyonunun Geliştirilmesi
6. Görevlendirmelerde Yaşanan Sıkıntıların Aşılması
7. Ücretlendirmelerde Yaşanan Sıkıntıların Aşılması
8. Beden Eğitimi Dersi Müfredatının Güncelleştirilmesi ve Spor Kültürünün yaygınlaştırılması şeklindedir.
TESİSLERİN ORTAK KULLANIMI
8. Her iki kurumun sahip olduğu sportif tesis ve alanların ortak kullanımı ile yaşanan sıkıntıları aşabilmek, kurumların elindeki tesis stokunu verimli kullanabilmek, tesis yetersizliği nedeni ile ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırabilmek için, her iki kurumun yetkililerinin yer aldığı bir komisyon oluşturulması sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olacağı fikri yaygın olarak dile getirilmiştir.
Yapılan konuşma ve tartışmalarda kurulabilecek böyle bir komisyonun, illerdeki tesis stoku envanterini çıkarttıktan sonra yıl içi sportif faaliyetlerde tesislerin kullanımı ile ilgili tüm işlemleri yürütmekte yükümlü olabileceği vurgulanmıştır. Komisyonun oluşturulması ve tesislerin ortak kullanımını sağlamak için bir protokol hazırlanması da çözüm yönünde atılabilecek bir diğer önemli adım olacaktır.
İllerdeki sportif tesis ve alan stoku şüphesiz ki sadece bu iki kuruma ait değildir. İllerde üniversiteler, belediyeler, polis kolejleri gibi kurumların da önemli bir tesis stoku bulunmaktadır. Bu tesis stokunun da söz konusu komisyonun kullanımına açılması konusunda faaliyetlerin yürütülmesi, sorunun aşılmasında kolaylıklar sağlayacaktır.
9. Sportif müsabakaları yürütürken karşılaşılan önemli sorunlardan bir tanesi de “nizami boyutlara sahip tesis”lerin yetersizliğidir. Çalıştayda, her iki kurum arasında ortak bir komisyon oluşturularak nizami boyutlarda olmayan ancak nizami boyutlara kavuşturulabilecek tesislerin tespit edilerek yeniden yapılandırılmasının sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca antrenman sahaları dışındaki tesislerin nizami boyutlara kavuşturulması, sportif müsabaka takvimlerinin yürütülmesinde de rahatlama sağlayacaktır.
İllerdeki üniversiteler, belediyeler polis okulları gibi kurumların elinde bulunan nizami olmayan sportif tesislerin de kurulması olası bu komisyon tarafından tespit edilerek, nizami hale getirilebilecek olanların yeniden yapılandırılmasının sağlanması ve bunun için lobicilik faaliyetleri yürütülmesi uygun olacaktır. Diğer ortak paydaşların da katılımı ile gelinecek noktada tüm Türkiye çapında tesis stoku ile birlikte spora katılım noktasında da artış sağlanacağı düşünülmektedir.
10. Standartdışı tesis yapımının önüne geçilebilmesi adına; MEB tarafından uygulanan “TİP PROJELER” de standartlara uyulmasının önemi vurgulanmıştır. Tip proje uygulaması illerin ihtiyaç duyduğu sportif tesislerin farklı branşlara uygun olmasını da güçleştirebilmektedir. Bölgelerin sportif önceliklerine göre okul spor tesisi ve alanının yapılması sporun gelişimine ve bölgesel politikalara önemli katkı sağlayacaktır.
11. İki kurumun tesis stoklarının illere göre dağılımı oldukça farklıdır. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın tesis stokunun çok olduğu illerde GSGM’nin tesis stoku, GSGM’nin tesis stokunun çok olduğu illerde de MEB’in tesis stoku azdır.
Her bir kurumun tesis yatırım kararlarının koordineli olarak alınması ve her bir kurumun yatırım yoğunluğunun farklı illerde odaklanması kaynakların etkin kullanımı açısından Ülke çıkarlarına uygun olacaktır. Bu sayede tüm ihtiyaç şiddetlerinin de daha fazla sayıda ilde giderilmesinin yararlılığı yapılan toplantılarda vurgulanmıştır. Tesislerin ortak kullanımından en yüksek seviyede verim elde edilebilmesi için iki kurumun sportif tesis yatırım kararlarını farklı illerde yoğunlaştırma politikası devam ettirilmelidir.
12. Tesislerin ortak kullanımında ortaya çıkan sorunlardan bir diğeri de sportif tesislerin amacı dışında kullanılmasıdır. Bazı illerde kimi zaman “Okul Aile Birlikleri”nce işletilen spor alanları öğrencilerin ve halkın kullanımına açılamamaktadır. Doğal olarak kar elde etme güdüsü ile davranan ve bu sayede okulunun kimi ihtiyaçlarını karşılayabilen okul aile birliklerinin sportif faaliyetlere öncelik tanıması, il spor faaliyetlerinin gerçekleşmesinde duyarlı davranması, bu konuda ortaklaşa faaliyetler yürütülmesi çalıştaydan çıkan önemli bir diğer öngörüdür.
13. Tesislerin ortak kullanımında ortaya çıkan önemli bir diğer sorun işletme giderleridir. Bu sorunun çözümü için illerde “İCRA KURULLARI/KONSEYLERİ”nin oluşturulması ve yetkilendirilmesinin sorunun çözümünde etkili olacağı vurgulanmıştır. Kaynakların doğru kullanımı ve verimlilik açısından (bakım, temizlik gibi) arka plandaki sorunların bu kurullarca ödeneklendirmesi bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu harcama kalemlerinin (idari giderler) İl Özel İdarelerince ödeneklendirilmesi için diyalog kurulması finansman ihtiyacının giderilmesinde önemli bir alternatif olacaktır.
14. Tesislerin ortak kullanımında ortaya çıkan sorunların en önemli nedenlerinden biri de illerdeki faaliyet programlarının yoğunluğu ve faaliyetlerin çakışmasıdır. İllerde bazen farklı kurumların benzer faaliyetleri yakın tarihlere denk düşmekte, bazen de faaliyet takvimleri çakışmaktadır. Faaliyetlerin belli aylarda yoğunlaşması, illerdeki tesis yetersizliği nedeni ile önemli bir sorun yaratmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için illerdeki sportif faaliyetin tek elden yürütülebilmesi gerekli görünmektedir.
Faaliyetlerin tek elden yürütülebilmesi için imzalanacak bir protokol çerçevesinde imkanlar araştırılarak iki kurum arasında ortak bir komisyon oluşturulması yararlı görünmektedir.
Faaliyetlerin tek çatı altında düzenlenmesine yönelik adımlar atılırken illerdeki sportif faaliyet takviminin de bu ortak komisyon tarafından belirlenmesi sorunun çözümünde ortak aklın ulaştığı bir diğer alternatif politikadır. Faaliyetlerin ortak veya tek çatı altında yürütülmesine yönelik uygun zemin yaratılamasa bile, faaliyet takvimini illerde oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenmesinin uygun olacağı geniş kabul gören bir anlayış olmuştur. Bu komisyonda ilde sportif faaliyet düzenleyen tüm kurumların temsil edilmesi komisyonun etkinliğini de arttıracaktır. Bu yüzden GSGM ve MEB’in temsiliyetinin yanında, üniversiteler, yerel yönetimler, askeri okullar, polis okulları, SHÇEK vb. kurumların da temsil edilmesi yararlı olacaktır.
KOORDİNASYON EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ
15. İki kurum arasında koordinasyonun sağlanması ve uyumlu çalışmanın her zeminde geliştirilmesi, gerek Türk Spor Politikasının doğru bir şekilde belirlenmesine, gerekse eğitim ve öğretim faaliyeti içindeki gençlerin sosyal gelişimlerinin tamamlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
16. GSGM ile MEB arasında yaşanan sorunların önemli bir kısmı da koordinasyon zaafiyetlerinden kaynaklanmaktadır. İllerde her iki kurumun il müdürlerinin iyi niyetli ve sorumluluk bilinci içinde fedakar bir şekilde faaliyetlerini yürütmelerine rağmen bazı konularda imkansızlıklardan kaynaklanan koordinasyon zaafiyeti ve uyum eksiklikleri yaşanmaktadır.
İki kurum arasındaki uyumlu çalışma ve koordinasyonun kişisel ilişkiler boyutundan kurtarılarak, sistematik hale getirilmesi illerde yürütülecek faaliyetlerin devamlılığı açısından önemli görünmektedir. İki kurum arasındaki koordinasyonun üst seviyelere çıkartılabilmesi için, kurumların ortak paydada buluşan faaliyetlerinin yürütülmesinde ‘İcra Kurulları’ oluşturulması önemli görünmektedir.
17. Her iki kurumun faaliyetlerinin bir kısmını yürütebilmesi için personel görevlendirmeleri, tesis kullanımı gibi konularda işbirliği yapmaları gerekmektedir. Faaliyetlerin zamanında ve sorunsuz yapılabilmesi için iki kurum arasındaki yazışmaların hızlandırılması ve bürokrasisinin azaltılması yararlı olacaktır.
18. İl Lig Heyeti’nin çalışmalarını sürdürürken İl Spor Temsilcisi ile yeterli uyum ve diyaloğun sağlanamaması, yaşanan iletişim bozukluğu ve koordinasyon eksikliğinin bir diğer nedeni gibi görünmektedir. Çalıştayda yaygın bir kabul gören çözüm önerilerinden biri de İl Lig Heyeti’nde GSGM’nin iki yetkili ile temsil edilmesinin uygun olduğu görülmektedir.
19. İl spor faaliyetlerinin ve takviminin iki kurum arasında oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenmesini, yaşanan veya yaşanabilecek işbirliği ve koordinasyon eksikliklerini de en aza indireceği algısı yüksektir.
20. Okullarda öğrenci taramalarının zamanında ve etkin yapılması, yetenekli sporcuların tespit ve takip edilmesi ve yönlendirilmesi, Türkiye’nin sporcu potansiyelinin etkin kullanmasının, uluslararası organizasyonlarda başarı elde edilmesinin de yolunu açacaktır. Bu yüzden bu türden faaliyetlerin düzenli olarak yürütülmesi önem arz etmektedir. İki kurum arasında, başarılı sporcu öğrencileri tarama, tespit ve takip edecek bir programın yapılması oldukça yararlı olacaktır.
21. İki kurumun gerek sportif faaliyet portföyü, gerekse katılımcı sporcu portföyü oldukça benzerdir. İki kurumun koordinasyonu artırmak ve faaliyetlerin zamanında duyurulmasını sağlamak üzere, ortak bir “elektronik portal” ve “veri tabanı” oluşturulması yararlı olacaktır.
ÖĞRENCİLERİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMININ SAĞLANMASI
22. GSGM faaliyetlerinin önemli bir kısmı okul çağındaki gençlerle yürütülmektedir. Bu yüzden bu faaliyetlere öğrencilerin katılması oldukça önemlidir. Ayrıca spor kültürünün çocuk çağlarda oluştuğu, sportif eğilimlerin küçük yaşlarda belirginleştiği düşünülürse, MEB’e bağlı okullardaki öğrencilerin sportif faaliyetlere aktif katılımının sağlanması sporun yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi açısından bir zorunluluktur. Her iki kurum da öğrencilerin yüksek oranda sportif faaliyetlere katılmasına yönelik özverili çalışmalarını sürdürmelidirler. Bunun yanında yeterli katılım henüz sağlanamamıştır. Öğrencilerin sportif faaliyetlere olan ilgisinin arttırabilmesi için etkin teşviklerin sağlanması gerekmektedir.
23. Öğrencilerin genelde sportif faaliyetlere, özelde ise GSGM faaliyetlerine katılımı konusunda yaşanan en büyük engel öğrencilerin yaşadığı “gelecek kaygısı”dır. Öğrencilerin geleceğini şekillendirirken geçmeleri gereken sınavların yoğunluğu ve rekabeti spora yönelmelerini engellemektedir. Öğrenci velileri, sporun belirli branşlarında yetenekli olsalar dahi çocuklarını sporla uğraşmaktan men edebilmektedirler. Öğrencilerin sınav yükünün azaltılması gerekliliği çalıştayda altı çizilen bir diğer konu olmuştur.
24. Öğrencilerin sınav yükünün azaltılması açıktır ki; geniş kapsamlı bir düzenlemeyi ve uzun dönemli bir planlamayı gerektirmektedir. Bu süre zarfında, yetenekli ve başarılı sporcu öğrencilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için, ÖSS ve SBS gibi sınavlarda (özel olarak belirlenecek taban puanı geçmek kaydı ile) ek puan verilmesinin ve üniversiteye girişlerde ek kontenjan hakkı tanınmasının yararlı olacağı kararlaştırılmıştır.
25. Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını engelleyen bir diğer unsur izinler konusunda yaşanmaktadır. Öğrencilerin okullarından izin alma prosedürünün uzun bir bürokratik işlemler bütününden oluşması, izin yazılarının gecikmesine neden olmaktadır. Çalıştayda bu konuda yasal düzenleme gerekliliği de ortaya çıkmıştır.
26. Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılmasını engelleyen bir diğer unsur da bu faaliyetler sırasında öğrencinin eğitim-öğretim eksikliği yaşaması ve başarısızlık korkusudur. Kampların uzun olması, öğrencinin dönemsel eğitim faaliyetlerinden geri kalmasına neden olmaktadır. Öğrencinin eğitim eksikliğinin telafisi konusunda MEB’in belirli esneklikler sağlaması katılım konusunda yaşanan sıkıntıları oldukça hafifletecektir. Başarılı ve yetenekli sporcuların daha esnek bir programla eğitim eksikliklerinin giderilmesinin sağlanması sporun tabana yayılmasında önemli görünmektedir.
27. Sporda başarılı olan öğrencilerin burslarının artırılarak teşvik edilmesi, öğrencilerin spora ilgisininin artmasında önemli bir etmen olacaktır.
OKUL SPOR KULÜPLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
28. Okul spor kulüplerinin yaygınlık kazanması, sporun aktif ve etkin bir şekilde yürütülmesini ve okullarda yürütülen sportif faaliyetlerin daha anlamlı bir şekilde ihtisaslaşmasını sağlayacaktır.
29. Okul spor kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerini anlamlı bir şekilde sürdürebilmesi için önemli bir finansal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu desteğin sağlanabilmesi için GSGM’nin üzerine önemli bir görev düşmektedir. Malzeme ve teknik personel desteğinin branşlara göre geniş bir şekilde yapılması okul spor kulüplerinin yaygınlaşması ve talep görmesini de sağlayacaktır.
30. Okul spor kulüplerinin yayınlaşabilmesi için, okullar arası müsabakaların okul spor kulüpleri aracılığıyla yapılması önemli görünmektedir. Okullar arası spor müsabakalarının okul spor kulüplerinin katılımı ile yapılması, sportif faaliyetlerde okulların branşlaşmasını ve daha aktif bir şekilde katılmasını da kolaylaştıracaktır.
31. Beden eğitimi öğretmenlerinin ders yükünün ağır olması ve hepsinin antrenörlük belgesine sahip olmaması okul spor kulüplerinde görev almalarını da zorlaştırmaktadır. Daha çağdaş bir yönetim anlayışının yerleştirilebilmesi için de okul spor kulüplerinde “coch”luk (koçluk) sisteminin geliştirilmesi yararlı olacaktır. Bu sistemin yaygınlaştırılmasında GSGM’nin üzerine önemli görevler düşmektedir.
32. Okul spor kulüpleri arasında transferlerin kolaylaştırılması, kulüplerin yaygınlaşmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Okul spor kulübünde lisanslanmış bir öğrencinin lisansı uzun bir süre devam etmektedir. Bunun önlenebilmesi için bunu düzenleyen mevzuatın gevşetilmesi veya transferlerin kolaylaştırılması yararlı olacaktır.
33. Lisanslarda yaşanan çok başlılığın bitirilmesi, Türkiye’nin sporcu stokunun belirlenmesi ve planlanması için yararlı olacaktır. Yapılan toplantılarda okul spor kulüplerinin lisanslarının GSGM tarafından verilmesinin bu türden bir çok başlılığı ortadan kaldırabileceği algısı yaygındır.
34. Okul spor kulüplerinden federasyonlarca alınan katkı paylarının kaldırılması, bu kulüplerin gelişmesi ve yaygınlaşabilmesi için önemli bir teşvik olacaktır. Bunun yanında okul spor kulüpleri için ödül yönetmeliğinin çıkartılması başarının teşvik edilmesi ve faaliyetlere katılmanın bir unsuru olarak ele alınmaktadır.
OKUL SPORLARI FEDERASYONUNUN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
35. Okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler ile kulüp liglerini, her türlü okul spor faaliyetlerini düzenlemek; bunlar için plan, program ve hazırlıkları yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek; bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak amacıyla kurulan Okul Sporları Federasyonunun gelişmesi ülke sporunun gelişim patikası için önemlidir. Her iki kurumun da okullarda gerçekleştircekleri faaliyetlerde faaliyet ortağı olarak okul sporları federasyonu ile işbirliği içinde olması yararlı olacaktır.
36. Okul Sporları Federasyonunun, MEB’in yürüttüğü sportif faaliyetlerde faaliyet ortağı olarak yer alabilmesi için (teşkilat yapısı, bütçe imkanları gibi) mevzuat yapısını uygun hale getirmesi gerekmektedir. Çalıştayda da görülmüştür ki; bu konuda her iki kurum, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır ve isteklidir.
SPORTİF FAALİYETLERDE GÖREVLENDİRMELERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
37. GSGM ve MEB yürüttükleri sportif faaliyetlerde önemli oranda birbirlerinden personel yardımı almaktadır. Bunun yanında bu iki kurumun gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerin özneleri olan sporcular iki kurumun da ortak sporcu portföyünü oluşturmaktadır. Dolayısı ile bu iki kurumun faaliyetlerinde sıklıkla karşılıklı ve yoğun bir şekilde personel görevlendirmesi yaşanmaktadır. Ancak 3289 sayılı kanunun 29. maddesinin yorumlanmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar bulunmaktadır.
Kanunun 29. maddesinde
“Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.”
denilmektedir. Metinde yer alan “izinli” ibaresinin yorumlanmasından ortaya çıkan sorunlar görevlendirmelerinin kimi zaman aksamasına neden olmaktadır. “izinli” ibaresinin yerine “görevli-izinli” ibaresinin yer alması ve kanunun gerekçesi ile birlikte ele alınması bu konuda yaşanan sorunları da bertaraf edebilecektir.
38. İki kurum arasında olan görevlendirmelerin bir ayağı da faaliyetler sırasında spor tesislerindeki personel görevlendirmeleridir. Personel görevlendirmelerinde yaşanan en yaygın problem, hangi kurumdan daha fazla görevlinin istihdam edileceği sorunudur. Çalıştay oturumlarında yapılan görüşmeler neticesinde spor faaliyetleri hangi kurumun tesisinde gerçekleştiriliyor ise personel görevlendirmelerinin ağırlıklı oranının o kurumdan yapılması fikri ön plana çıkmıştır.
39. Ayrıca Çalıştayda, bu tür görevlendirmelerde İcra Kurulunun yetkilendirilmesinin çalışmaları hızlandıracağı yaygın olarak kabul edilmiştir.
ÜCRETLENDİRME SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ
40. Çalıştayda öne çıkan konuların başında faaliyetlerde görevlendirilen personelin ödeneklerinin faaliyetleri takiben 30 gün içinde yapılmasının faaliyetlere katılımda artı değer sağlayacağı tartışmasız bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.
41. İki kurum arasında uygulanan ücretlendirmelerin farklılıkları kurumlar arası diyaloglarda da sorunlara yol açmaktadır. Ücretlendirmelerde sağlanacak paralellik faaliyetlerde yaşanan motivasyon düşüklüklerinin de ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Her iki kurumun il müdürlerinin Çalıştayda dikkat çektikleri konulardan biri olan ücretlendirmelerdeki farkın ortadan kaldırılmasının bütünde spor politikasına kadar uzanan olumlu yansımaları olacaktır.
42. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin GSGM faaliyetlerine katıldıklarında ek ders ücretlerinin kesilmesi çalıştayda dile getirilen “sahada yaşanan sorunlar”ın da başında gelmektedir. Bu konuda 3289 sayılı kanunun 29.maddesindeki “izinli” ibaresinin “görevli izinli” olarak değiştirilmesi bu sorunun çözüm önerisi olarak ortaya konmuştur.
43. Kurumlar arasındaki bir diğer ücretlendirme farkı “görevli ücretlendirmelerinde” yaşanmaktadır. Sahada yaşanan bu sorunun bertaraf edilmesi çalışanların memnuniyetinin artmasını da sağlayacaktır.
44. Spor Kültürünün topluma yayılmasını da amaçlayan Beden Eğitimi dersinin adının içeriğini de kavrayacak biçimde “Spor Kültürü” dersi olarak değiştirilmesi görüşü uygulanabilir bir görüş olarak benimsenmiştir.
45. Spor Kültürünün yaygınlaşması uzun dönemli spor politikalarının oluşturulabilmesi için mevcut Beden Eğitimi Ders saatlerinin yetersiz olduğu çalıştayda yapılan oturumlarda ortaya konulmuştur. AB komisyon raporlarında yer aldığı üzere her yıl 400 bini aşkın çocuk ‘obezite’ tehdidi altındadır. Bu durum da beden eğitimi ders saatlerinin artırılması gerekliliğinin altını çizmektedir. Dünyada da örnekleri olmakla beraber ve uygulama güçlükleri bilinmekle beraber temel eğitim okullarında bir yarım günün “Spor ve Kültürel Etkinlikler”e ayrılması uzun soluklu bir spor politikasında MEB ile GSGM’nin koordinasyonunda varılması gereken bir hedef olarak görülmelidir ve Beden Eğitimi Ders saatlerinin mevcut halinden (1 saat) hareketle revize edilerek zorunlu Beden Eğitimi Ders saatlerinin artırılması spor kültürünün tabana yayılmasını sağlamak adına yararlı olacaktır.
46. Spor Kültürünün bir yaşam biçimi olarak kavratılabilmesi adına ülke spor politikasının okul öncesini de kavrayacak biçimde oluşturulması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Hem performans sporcuları yetiştirmek noktasında, hem de sporu tabana yaymada atılacak bu adım spor politikasında uzun soluklu ve olumlu etkiler getirecektir. Tam da bu nedenle özel bir müfredatla okul öncesi ve ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda da beden eğitimi derslerinin beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilmesi, küçük yaşta spor kültürünün aşılanması ve olası performans sporcularının daha çocuk yaşlarda kendini gösterebilmesi adına önemlidir.
47. Ülkedeki insan kaynaklarının doğru ve efektif biçimde kullanımı adına üniversitelerin “Antrenörlük” ve “Spor Yöneticiliği” bölümü mezunlarının da Beden Eğitimi Öğretmeni olarak atanabilmesi önemli görünmektedir. Bu konu ile ilgili iki kurumun ortaklaşa faaliyet yürütmesinin yararları tartışmasızdır. Çalıştayda çıkan sonuçlar bir kez daha altını çizmektedir ki; kurumlarda ve okul kulüplerinde spor yöneticileri istihdamı spor politikasının oluşturulması adına önemli bir adım olacaktır.
48. Öte yandan Beden Eğitim Öğretmenlerinin en az bir branşta hakemlik ve/veya antrenörlük eğitimi almasının teşviki çalıştayda çıkan ortak görüşlerdendir. 3289 sayılı kanunun 29.maddesinin tadil edilmesi ve “izinli” ibaresinin “görevli izinli” olarak değiştirilmesi bu konularda yaşanan sorunları da bertaraf edecektir. Ülkenin mevcut eğitimli, ihtisaslaşmış bu insan kaynaklarının spor camiasına farklı bir kulvarda da kazandırılması spor politikasının da tabana yayılmasını doğal bir süreç olarak getirecektir.
49. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin spor kültürünü aşılamadaki rolleri ön plana çıkarılmalı, “Antrenörlük” ve “Koçluk” sistemleri getirilerek uluslar arası uygulamalarla paralellik sağlanmalıdır. Bu paralellik ulusal ve uluslar arası platformlarda performans sporcularının artışını da tetikleyecektir. Çalıştayda çıkan ortak kanaat koçluk ve antrenörlük sisteminin (örneğin; yaz okullarının uygulamasında yaşanan başarı gibi) yüksek ve sürdürülebilir başarı düzeyi getireceğidir.
50. Ülkenin Spor Politikasının doğru zemine oturtularak oluşturulması bir zorunluluktur. Çalıştayda üzerinde durulan önemli sorunlardan biri de Spor Liselerinin durumudur. Spor Liselerinin müfredatları gözden geçirilmelidir. Bölgesel ihtisaslaşma sağlanmalıdır. Çalıştayda altı çizilen bu durum spor kültürünün artışını da sağlayacaktır.
Remzi KAYA                                                                                               Yunus AKGÜL
Milli Eğitim Bakanlığı                                             Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Müsteşar Yardımcısı                                                                                  Genel Müdür

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

64 yorum “BESYO Mezunlarına Öğretmenlik Yolu Gözüküyor

 1. ya bu kararlar alındı tamam iyi güzel de sımdı bızler spor yonetıcısı olarak nezaman oğretmen olarak atanacaz ve de bızım formasyon mu almamız gerekecek yanı bunlar nezaman uygulamaya gecer cok merak edıorum. ınş hepımız hakkında hayırlısı olur…..

 2. YANİ bizim ne yapmamız gerekli arkadaşlar birisi blgilendiremezmi bizi gördüğüm kadarıyla habede yeni böyle olursa çokta güzel olur olmazsada istihdam alanımız artırılsın UNUTMAYALIM TÜRK SPORUNUN GEREKTİGİ YERE GELMESİ YÖNETİCİLERİN ELİNDE ÖĞRETMENLERİN YADA ANTRENÖRLERİN DEİL..

 3. bu kararlar alınmış ama önemli olan uygulamaya geçmesi. bu kararları bizim köyün odasından da çıkabilir önemli olan hayata geçirmek.
  saygılar arkadaşlar.

  1. Arkadaşlar bunların şu anda herhangi bir geçerliliği yok sadece toplantıda konuşulmuş şeyler bunların geçerliliğinin olması için resmi gazete yayınlanması bakanlar tarafından onaylanması filan lazım adamlar o çok önem verdikleri spor şurasında da spor yöneticiliği bölümü mezunlarına yönelik 11 12 maddelik karar yayınladılar ama bir tanesi bile gerçekleşmedi her söylenene umut bağlamayın bu madde için 23 25 bin beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezun var neden öğretmenlik yapmak için spor yöneticiliği bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulsun daha eğitim mezunlarına bile istihdamını sağlayamıyorlar bide bizlerimi öğretmen yapacaklar 🙂

 4. amirala katılıorum okuyan arkadaşlar yada besyo okumak isteyen arkadaşlara sesleniorum gidin başka bir bölüm okuyun daha iiii

 5. arkadaşlar herhangi bir spor dalında uzman olacak kadar kendinizi geliştirin ve mutlaka ana diliniz gibi ingilizce konuşun önünüzde hiç kimse duramaz bu böyle biline…

 6. besyo mezunu olmak iyi güzelde bişey sorcam syp mezunu olupta özel okullarda öğretmenlik yapmak mümkün mü??????????*
  kpss ye grmeden

 7. Milli eğitim bakanlığına ‘spor yöneticiliği mezunları öğretmen olabilir mi?’ diye resmi bir dilekçe yazdım; Oradan da posta yoluyla resmi bir cevap geldi. Bu son yapılan ortak akıl toplantısında alınan kararı gerekçe göstererek ‘evet öğretmen olabilirler’ şeklinde cevap geldi. Yani demek istediğim Her şey mecliste görüşülüp resmi gazetede yayımlanmaz. Öğretmenlik hakkının kaldırılması da meclisten çıkmamıştı unutmamak lazım.

 8. arkadaşlar bize öğretmenlik hakkı verilip verilmeyeceğini boşverinde ,kasım ayındaki atamada bize ne kadar kadro verilip verilmeyeceğine odaklanın..Fax , telefon e mail hangisi olursa olsun bi trafik oluşturmalıyız.böyle olmaz..biz ne kadar çok baskı oluşturursak okdar lehimize sonuçlar alırz..Lütfen önce kendi kadromuza odaklanalım.

 9. arkadaslar banada yeni spor yöneticiligi bölümü geldi bana biraz acıklamadan bulunurmusun bölümü tam olarak bilmiyorumda eger bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim cvplarınızı bekliyorum

 10. Arkadaşlar ben buradaki hiç bir arkadaşa katılmıyorum. Özellikle Amiral’e. Amacım tartışmak değil. çözüm bulmak. Spor yöneticiliği mezunuyum. ve iyi kötü bir işte çalışıyorum. Öğretmenlik okuyanlarla aynı dersleri aldık. formasyon hariç. hatta onlar kantinde daha çok yattı. işe alınmanız için yabancı dil gerekli. bunu unutmayın. Öğretmenlik bütün BESYO’cuların hakkı. Öğretmenlerin atanmaması diğer bölümlerden mezun olanların suçu değildir. Bu devletin suçudur. GSGM şuan tam bir aile birimine döndü. AKRABA AKRABAYI İŞE SOKUYOR. Ülkemizde spor yokki antrenörler çalışabilsin. Spor yöneticileri yönetebilsin.

 11. bir kere spor yönetici arkadaşların sadece kendilerinin vazgeçilmez görmesinler. site size ait olabilir ama öğretmen vaya antrenörlük mezunklarından önce atanmak veya önceliğin ilk sırasında kendilerinde olması gibi konuları bırakmalı.eğer bu ülkede önce sporcu, antrenör ondan sonra yonetici gelir. Bir Kulup olaması için önce sporcunun sonra sonra onu eğiten birinin olaması gerek.Ondan sonra geresi gelir zaten. herkes slm

 12. ekremkaya arkdasıma katılıyrm bencede bu ülkede ilk önce sporcu sonrada onu egitecek kişiler yani antrenörler gelmelidir bir hak verlicekse zaten bütün besyo mezunlarına verilecek ve inş biran önce bu hakkı verirler bizlere herkese slm

 13. slm ben bu yıl spor yöneticiliğini kazandım gidip gitmeme konusunda kararsızım mezun olmuş olan ya da halen okumakta olan varsa tavsiyelerini yada ne bilim şikayetlerini duymak isterim.yardım edinnnnn lütfenn:))

 14. ‘Ekremkaya’ arkadaşımız diyor ki:(aynen kopyalıyorum) ”bu ülkede önce sporcu, antrenör ondan sonra yonetici gelir. Bir Kulup olaması için önce sporcunun sonra sonra onu eğiten birinin olaması gerek.Ondan sonra geresi gelir zaten…” Ben bukadar saçma sapan bişey hiç duymadım. Bu nasıl bir mantık? Bu mantığa göre , önem olarak, bir emniyet teşkilatında emniyet müdürü en sonda gelir.Evet öyle olur. Çünkü önce polis olacak ki komser olsun , komser olacak ki emniyet müdürü olsun. Mantık yürütme şekli böyle olan birinin hiç bir konuda mantık yürütmeyip sadece sporunu yapması lazım. Birilerininde onu yönetip, onun yerine mantık yürütmesi…

 15. yonetıcılık ve antrenorluk bolumu ogrencılerıne ogertmenlık yapmaları konusunda alınan kararlar onemlı degıl onemlı olan bu kararların hayata gecırılmesı ve unıverstelerde derslerın ve mufredatın yenılenmesı de gerekır …..spor branslarını cok yuzeysel olarak alıyoruz ve tam anlamıyla ögrenemıyoruz

 16. son yıllarda zaten beden eğitimı bolumlerıne sporcu gırmıyo bunun en buyuk nedenı de unıverstelerın ÖSS basarısına gore ogrencı alması hayatında spor yapmamıs bır suru ınsan yuksek puan aldıkları için bu bolumlerı dolduruyorlar ve sporcular dısarda kalıyor buna da bır cozum bulunması gerekıyo hala okumaktayım ve sınıfım spor yapmamıs bır suru ınsanla dolu kordınasyonları yok spor bılgılerı yok hadı onları gectım herhangı bır spor dalını izlememısler bıle o yuzden bunların ayıklanması gerekır.KPSS de yuksek puan cekıp ögretmen oluyorlar ve cocuklara vereceklerı hıc bısey yok bu anlamda yeteneklı cocukların kesfedemıyorlar zamanla bu cocuklarda korelıyo ya da baska alanlara ılgı duyuyorlar o yuzden beden egıtımı yetenek sınavları yapılırken ÖSS etkısını azaltıp gercek sporcuların önünü açmak gerekir

 17. hakan arkadaş çok güzel bir konuya değinmişsiniz.Hocam sizin görüşünüzü haklı çıkaran bir yazı dikkatimi çkti.İzin verirseniz,sunmak isterim.
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının özel yetenek sınavlarında yaşanan bayılma olaylarının, spor yapma kültürünün yaygın olmaması ve sınavlara yeterince hazırlık yapılmadan girilmesinden kaynaklandığı bildirildi.
  Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yetenek sınavı koşularının, adayların kardiyovasküler dayanıklılığını ölçmek için gerçekleştirildiğini belirtti.
  Kamuoyuna ”bayıltan sınavlar” olarak yansıyan BESYO özel yetenek sınavlarındaki bayılma olaylarının birden fazla nedenden kaynaklandığına dikkati çeken Karacabey, şöyle konuştu:
  ”Havanın sıcak olması tek neden değil. BESYO’ların özel yetenek sınavlarında yaşanan bayılmam olayları, spor yapma kültürünün yaygın olmaması ve sınavlara yeterince hazırlık yapılmadan girilmesinden kaynaklanıyor. Sınavlar günün hangi saatinde yapılırsa yapılsın bu bayılma olayları yaşanacaktır, çünkü adayların bayılmasının nedeni bir tek havanın sıcak olması değil” dedi.
  Karacabey, Türkiye’de ve Gaziantep’te spor altyapısının yetersiz olduğunu, spor’a yeterince ilgi gösterilmediğini ifade ederek, yıllardır yaptıkları yetenek sınavlarına katılımın beklentilerinin çok gerisinde kalmasının bu gerçeğin ifadesi olduğunu vurguladı.
  20 öğrencinin alınacağı bölüme yalnızca 40 kişinin başvurmasının çok üzücü olduğunu belirten Karacabey, ”başvuranların yarıdan fazlasının da spor’la alakası yok. Oysa daha fazla sayıda öğrenci başvuruda bulunmalıydı ve başvuranların çoğunluğunu spor’la ilgilenenler oluşturmalıydı” dedi.
  Sporla ilgisiz kişilerin koşu sınavı sırasında ya da sonunda baygınlık geçirmelerinin doğal olduğunu ifade eden Karacabey, ”katılanların baygınlık geçirmesini haklı gösterecek bir sınav yapmıyoruz. Bir sporcu yalnızca bir yarışmaya 3-4 yıl antrenman yaparak hazırlanıyor. 15 gün ya da bir ay gibi kısa süreli bir hazırlığın ardından yetenek sınavlarımıza girenlerin başarılı olması pek de mümkün değil” dedi.
  Gaziantep’te spor altyapısını geliştirmek, spor’a olan ilgiyi artırmak gerektiğini vurgulayan Karacabey, bu amaçla yürütülecek çalışmalara katılmaya ve destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. eğitimgazetesi

 18. ben sımdı atauni besyo da spor yonetıcılıgıne yerlestım bu yıl. bızım sonumuz ne olacak yani kısa ve öz olarak ogretmen olacakmıyız

 19. Şimdi buradan adaşım olan diğer ‘hakan’a seslenmek istiyorum; Sevgili adaşım, beden eğitimi bölümlerine sporla fazla alakası olmayıp yüksek puanla girilmesini eleştiriyor. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor; üniversite nedir? üniversite, sadece mesleki uzmanlaşma sağlayan yer değil, aynı zamanda AKADEMİK eğitim verilen bir yer. Mesleğinin sosyolojik ,psikolojik boyutu , dünyada ki tarihi, gelişimi, bu günü yarını, yani o işin felsefesi de öğretilir. Eğer aksi olsaydı, inşaat işçilerinin inş.mühendisliğine alınması gerekirdi. Hakan kardeşime bir de soru; Diyor ki: Spor yönü eksik olanlar, öss’de olduğu gibi ,Kpss’de de yüksek puan alıyorlar’ onlarda spor eksik okey. Siz puan alamayanlarda acaba ne eksik ?

 20. arkadaşlar sağlık yasamanın basında spor yapmak yatıyor bızım bolumumuz asla bos degıl aslında cok önemlı bır yerde.ama hükümet öğretmenliğe yoğunlaşıyor.biz haklarımızı savunmaya devam edelımkı bu dongü değişsin.öğretmen atamakla ,okul yaptırmakla olmaz bu işler bölüm açtığı gibi o bölümün mezununu bir yere yerleştirmek zorundalar…..

 21. beden eğitimi dersleri okullarda 1 saat bu ortak akıl projesi nasıl gercekleşecek bir bana anlatabilirmi.Okullarda beden eğitimi dersleri arttırılarak spor geliştirilebiir.1 saatle hiç bir sey olmaz.arkadaslar biz öğretmenler okullarda ders saatlarimizi dolduramıyoruz ki sizn atanmanız cok zor.bence cok ümit etmeyin.

 22. arkadaslar kim ne bölüm okuyorsa o bolumu ılgılendıren gorevını yapsın yonetıcılıkse yonetıcılık antrenorlukse antrenorluk ogretmenlıkse ogretmenlık ne yanı ozaman saglık okuyanda formasyon alsın doktor mu olsun bunlar bos ısler arkadaslar kım ne okuyorsa o gorevını yapsın kpssden gereklı puanı ceken herkes atanır onemlı olan puanı cekmek

 23. kutay kards beden eğiminin aldıgı bütün dersleri antrenörlerde alıyorlar antrnörlerin eksigi sadece eğitimim dersleri alınmıyor bir fazlsıda uzmanlıkları oluyor nden olmasnki aynı dersleri alıp biri atanacak digeri ortadamı kalacak bencil olmayalm

 24. akın kardes bende yonetıcılık okuyorum bunun bencıllıkle alakası yok madem ogretmen olacak bı ınsan neden yonetıcılık okuyor pekı sorun herkesın ogretmen olması segıl sorun herkesın kendını bıryere atmak ıstemesı bu ulke boyle oldukca ne besyocular atanır nede herkes gorevını yapar su ankı gsgm baskanı besyo mezunu bıle degıl bırcok ilin spor mudurude aynı sekılde.. durum bu olduktan sonra turkıye ne sporda nede baska bırseyde ılerler…

 25. bende yöneticilik mezunuyum
  ama bukadar karamsar olmayalım
  sonuçta bizden istenen puan belli arkadaşlar çalışmadan olmuyor.millet 90 almak için çalışırken biz 75 için uğraşıyoruz bu puanda alınmayacak puan diil çalışın arkadaşlar herkesi suçlamaktansa oturun çalışın

 26. arkadaşlar herkes bişeyler yazmış yazmasınada .. hiç kimse bu KPSS denilen illeti sorgulamıyo…bizler okula girmek için genel yetenek sınavıyla girmedikmi ve girerken kimileri ayılıp bayılmadımı…bizler vucudumuzu kullanarak girdik neden tarih coğrafya matematik v.b gibi derlerden sınav olarak bizlere iş imkanı sunuyorlar…fizyoloji anatomi spor hukuku footbol basketbool güreş vb gibi derlerden sınav yapsınlar eğer kazanamassak ozaman diyelimki yahu bu m.e.b haklı bizlere gerçekten yetersiz derecedeki eğitmen yada öğretmen adaylarıyıs…BEN BU SINAV SİSTEMİNE KARŞIYIM… KARŞI OLANLAR BERİ GELSİNNN…yada desinlerki kardeşim sizlere üniversitelerde verilen eğitim yetersiz biz bu yüzden kpss yi attık ortaya…AMA BUNU ANCAK ONURLU İNSANLAR VE İDARECİLER YAPAR….EE BÖYLE İNSAN SAYISI PEKDE FAZLA DEĞİL DİYE DÜŞÜNÜYORUMKİ BİZLER BU BELİRSİZLİKLE BOĞUŞMAK DURUMUNDA KALIYORUZ.. BİZLER OKULU BİTİREREK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ LAYIKIYLA YAPTIK…BUNDAN SONRASINDA ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİREMEYENLER DÜŞÜNSÜN.. ( PEKDE UMURLARINDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUMYA NEYSE…)SPR YÖNETİCİLİĞİ DİYE BİR BALONA BİNDİRİLDİK… RÜZGAR NEREYE ESERSE ORAYA SÜRÜKLENMEYE MECBURUZ… BİDE İDEALİST OLAN ARKADAŞLARIMIZ ÇOK OLDUĞUNU GÖRÜYORUM… BENCİL OLAN BENCİLİĞİNİN KARŞILIĞINI KENDİ YANLIZLIĞIYLA GERİ ALIR… YANLIZ KALMAK İSTEMİYORSANIZ BEN DEMEKTEN VAZGEÇİN BİZZ DEYİNN BİZZ..

 27. Yormayın kendinizi biz ne kadar şöle böle deskte sonuç değişmio devlet bildiğini okuooo … Ama seda arkadsıma katılıorm millet gibi 90 95 almaya calsmıcaz 75 için cabalycaz bu kdr konuscagımıza otrp calısalm 75 deil 85 alıırız ;)))

 28. bizde bu bölümü verip vermemede kararsızdık ama seda arkadaşımız gece gece içimizi aydınlattı bekle spor yöneticiliği iki deli geliyor

 29. arkadaşlar yeni yapılan 80.nolu karara göre beden eğitimi ögretmenleri haricinde sadece rekreasyona formasyon verilmiş bilgisi olan var mı??.. her bölüme formasyon ama ne antrenörlük bölümüne ne spor yöneticiliğine formasyon verilmiyoo farkında olan var mı??.. bilgisi olan yazsın lütfenn??…

 30. Hakan bende sana sesleniyorum.biz sporcular antrenman yaparken sizler besyonun baş harfini bilmiyordunuz.asıl hedeflerinize ulaşamayınca son çare kapısı olarak gördüğünz besyoya koşuyorsunz.spor yapan ders çalışamyr.başarılı ülke bayrağını göndere çektirmş şampiyn sporcularımıza bakın bir çoğu zor bitirmiştr liseyi.sen puanına güvenyrsan başka bölüme besyoda işin ne?beden eğitimi teorikten ziyade pratik dersidr.çok boş konşyrsn kafana göre hurafe yaratma.milletin hakknda gasbetme

 31. arkadaşlar kısaca söylüyorum adam gibi ders çalışan kesin ve kesin kazanır ona buna laf atmaktansa soru çöz daha iyi…

 32. arkadaşlar şimdi yöneticilik bölümü formasyon alıyor mu? formasyon alsa bile atamalarda öncelik beden eğitimi mezunlarına mı ? ben şuanda hala okumaktayım ama inanın herkes birşey söylüyor…… şimdiden teşekkür ederimmm

 33. merhaba arkadaşlar fırat üniversitesi spor yöneticiliğini kazandım gidip gitmemekte kararsız kaldım 2 tıl turizm okudum alttan vardı dondurdum acaba onu açtırıp dersleri verip aynı zamanda açık öğr 4 yıl sosyoloji yazsam mı yoksa burayı mı okusam yardımlarınızı bekliyorum ecelin-olurum-58@hotmail.com

 34. arkadaşlar ben spor yöneticiliği bölümünü yeni kazandım acaba bu sene okusam gelecek sene yine sınava girsem beden eğitimi yetenek sınavına girebilirmiyim…

 35. sene 2006 ant. kazandım yıl 2010 o zamandan berı ogretmen hakkı werılecek falan fılan hıkaye cok duydum . neyse bız ogretmen olamayız . hatta bence olmayalım antr. alımı war gsim<< tek sorun kpss ben 86 aldım sanırım içerdeyım sızde yuksek puan alın içerı gırın boşwerı ogretmenlıgı. bu arada blgınız warmı yokmu bılmem ant. te dönen kopya hiç bı bolumde donmuyo tanıdıgım bı cok ant. kopya ile 80 almış anlayacagınız işinız zor kolay gele <<

 36. Ya arkadaşlar ben beden eğitimi öğrt. olmak istiyorum. yorumları okudum ve kararsız kaldım. okuduktan sonra kpss den 75 alınca herşey tmm mı yani…inanın kafam çok karışık..sporu sewiyorum.ygs den 330 alsam gidebilir miyim.??

 37. merhaba arkadaşlar bu sene spor yöneticiligi kazandmmm (paü) ama aynı zamanda adnan menderes üniv antrenörlük kazandmm ama ikisi arasında karar veremiyorummm BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ:???

 38. özlem arkadaşım sen spor yöneticiliğine git oradan çeşitli branşta uzmanlaşırsın yüzme vs gibi antronörlükte çıkar sanırım spor yöneticiliğinde antronörlük değil spor yöneticiliğine git derim bende kazandım elazığ gitcem

 39. teşekkür edermm serkannn bende öle yaptımmm artk
  pamaukkale üniv spor yöneticiliğine kayıt yaptırdım

 40. mrb arkadaşlar ben spor yöneticiliğini bu yıl kazandım.herkesin yorumunu okudum.ama biliomusunuz asıl suç bizi hazırlayan hocalarımızda .hazırlanırken bize bu bölümleri okadar övdülerki öğretmensiniz aynı yani dediler.ama kazandıktan sonra baktım ki.öyle bişey yok .gelelim bu yüksek puan çekenlere mersindede sınava girdim.mersinin10 yıllık mekik koşusu derecesi 135.orda tesadüfen bi çocukla konuştum.atlet miş ama puanı 211 di çocuk çıktı.10 yıllık rkoru 136 yaptı .ama yerleşemedi sporla alakası olmayalar 345 puan çekmiş 105 mekik atıo barajı zor geçio.ama kazandı.bu haksızlık değilmi ?

 41. slm arkadaşlar ben bu sene 2010 kayseri erciyes üniversitesinde antrönörlük kazandım iş bulma konusunda sıkntılı olduğu için gidip gitmemekte kararsızım lütfen yardım edin en kısa zamanda cevap bekliyorum şimdiden teşekkurler..

 42. arkadaşlar spor yöneticiliğinden bu yıl mezun oldum yorumları okuduğumda spor yöneticileri olarak çok gereksiz tartışmalr içine girdiğimizi görüyorum öncelikle öğretmenlik gibi bi hakkımız yok spor yöneticiliğini yeni kazanan arkadaşlarıma tavsiyem ise mennun değilseniz bi yıl daha bekleyin belki öğretmenliğe yerleşirsiniz…

 43. nerden bakarsaniz bakin bitirene kadar hos bitirdikten sonra bos bolumler 🙂 tavsiyem kendinizi gelistirin ve ozel sektorde is arayin bu arada okurken onunuze cikacak tum seminer ve egitimlere katilin ise yarayacak sertifikalari toplayin biraz maaliyetli ama okula girip okumaktan daha az maaliyetli ve getirisi cok daha yuksek. yuzme antrenorlugu ve hakemligi, tenis antrenorlugu, masorluk sayabileceklerim tabi cogaltmak mumkun… girisken ve cana yakin biriyseniz bunlarla buyuk sehirlerde iyi paralara istihtam edilebilirsiniz. okudugunuz bolumden pek bisey beklemeyin cunku yigilma ve talep ters orantida… icinizi karartti isem ozur dilerim ama bilmeniz gereken seyler keske birileri de bize anlatsaydi yada arastirsaydik… saygilarimla dpu besyo mezunu kaan

 44. Merhaba arkadaşlar.. Ben Spor Yöneticiliği mezunuyum..Bölümümü çok severek okudum ve memnunum.. Bu sene mezunlara formasyon hakkın tanındı ve ortalaması yüksek olanlara yararlanma şansı verildi..Sonuç ne olur bilemem ama şuan kaliteli bir formasyon eğitimi aldığıma inanıyorum..
  Mutlu günler.. (okuyanlara öneriler;kesinlikle yabancı dilde kendinizi geliştirin ve fırsatınız oldukça KPSS sınavına hazırlanın..inanın çok rahat edecek güzel yerlere geleceksiniz)

 45. ben saü besyo 1 .sınıf spor yöneticiliGi öqrencisiyim . bölmümden memnun deilim 2.sınıf insan muameleSi qörüyoruz sanki öğretmenLikLerle kıyaslanarak oysaki miLLiLer daha K>ordinasyona Çıkmayı beceremio . şuan ygs sınavına çok ii hazırlanıyorum . iyi bi puanLa sansım olur mu 1sene kaybetmeğe değer mi ? AcLL cvb 🙂

 46. ben de mezunum arkadaşlar.. hangi üniversitelerden formasyon alabilirim?? 7-8 ün aradım. spor yön formasyon vermiyorlar.. kesin alabilecek miyiz formasyonu.. kesin bilen varmı…

 47. Beden egitimi ögretmenlerinin büyük bir bölümü boşta iken böyle bir uygulamayı düşünenler ahmaktır. kafaları basmıyor galiba yetiştirdigi alandaki kişilere iyi bildigi alanda iş imkanı sunsa daha mantıklı olur.

 48. bunları yazmıssınız cok guzel antranörlük ve spor yöneticiliği mezunu arkadaslar zaten bir yerde calısıyorlar ama bızım gıbı beden egtımı mezunu arkadaslar işsiz ve onlar bızım gorevı yapıyorlarda bız onların gorevını nıye yapmayalım ben celal bayer üniversitesi beden egtimi ögretmenlık mezunuyum ve hala idealim olan öğretmenliği yapamıyorum önümüze kpss diye bir engel koydular birde o arkadaşlar gelsin biz hiç ogretmen olamayalım bizler okula sporsal yetenekle girdik bir arastırın bılmıyorsanız ama onlar bizim bolume gıremediler ve mecburen yeteneklerı olmadıgı için össs puanları oldugu için girdiler simdi burayada bedavadan girsinler bizleri bos verin deme peki bizim sonumuz ne olacak yeteneklı hakkıyla gıren arkadaslar ne yapacak niye bunları hiç araştırmıyorsunuz 2003 yılından beri ögretmen olmayı beklıyorum peki sonuç hep geçici işler çünkü bir şekilde geçimimizi saglamamız gerekıyor bizleri düşünen yok

 49. kesinlikle gec kalınmış bi karar,fen edebiyat mezunlaryla durumumuz aynıyken bize formasyon eğitiminin verilmemesi cok saçmaydı zatennn…örneğin..bir edebiyat öğretmenliğine giren edebiyat bölümüne göre daha fazla soru yapıor…edebiyat bölümü mezun olunca formasyonunu çatır çatır alıyorr..kimse gocunmasın formasyon eğitimi türkiyede ilk kez rekreasyon bölümüne verilmiyecekk…kendine güvenen formasyonu dan alır kpss yide geçerr.

 50. kesinlikle gec kalınmış bi karar,fen edebiyat mezunlaryla durumumuz aynıyken bize formasyon eğitiminin verilmemesi cok saçmaydı zatennn…örneğin..bir edebiyat öğretmenliğine giren edebiyat bölümüne göre daha fazla soru yapıor kabull…edebiyat bölümü mezun olunca formasyonunu çatır çatır alıyorr..kimse gocunmasın formasyon eğitimi türkiyede ilk kez rekreasyon bölümüne verilmiyecekk…kendine güvenen formasyonu dan alır kpss yide geçerr.

 51. arkadaslar,ben anterenörlük mezunuyum,eğer formasyonla ılgılı bır bılgınız varsa lutfen bana yardımcı olun.ben arastırıyorum ama net bır bılgıye ulasamıyorum…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir