Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticisinin Tanımı

Özet

Spor yöneticisi, “sporun hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekillerde görev alan (başkan, idareci, antrenör vs.) bu hizmet faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen profesyonel ya da gönüllü bireyler” olarak ifade edilmektedir. Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrenciler üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel […]

Spor Yöneticisinin Tanımı
Spor Yöneticisinin Tanımı

Spor yöneticisi, “sporun hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekillerde görev alan (başkan, idareci, antrenör vs.) bu hizmet faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen profesyonel ya da gönüllü bireyler” olarak ifade edilmektedir.

Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrenciler üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirileceklerdir.
Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktadır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yada büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkanı oluşmaktadır.


Dört yıllık eğitimin içerisinde; Hukuk, İktisat, Muhasebe, Pazarlama, Rekreasyon Bilgisayar, İşletme gibi genel alan bilgisinin ardından, Spor Hukuku, Spor Pazarlaması, Spor Sosyolojisi, Spor Yönetimi gibi spor alanına özgü daha özel konular yer almaktadır.
Ayrıca çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler sunularak, spor yöneticiliği gibi lisans programında okuyan öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini yetiştirme imkanı sağlamaktadır.’Spor yöneticisi, beden eğitimi ve spor alanlarında amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi ve işlerin yerine getirilebilmesi için, spor kurumlarında çalışan insanları teşkilatlandıran, emirler veren, çalışmalarını aynı amaca yönlendirip düzenleyen, her türlü sorumluluğu üzerine alan ve işleyişi denetleyen kişidir. Bir başka ifade ile spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekillerde görev alan ve teşkilatlarını, kuruluş amaçları doğrultusunda başarıya götürecek işleri yürüten yetkili ve sorumlu kişilerdir ( Fişek, 1998 ).


Günümüzde artık spor yöneticiliği bir meslek olarak kabul edilmekte ve spor yöneticisinin çağdaş yöneticide bulunması gereken tüm özelliklere sahip olmanın yanında sporu, yönetimi bilen, insan, toplumu ve sporcuyu tanıyan, spor örgütlerinin amaçları doğrultusunda severek, isteyerek ve bilinçli bir şekilde fedakarca sevk ve idare görevini yerine getiren kişidir ( İmamoğlu, 1992 ).


Spor yöneticisi, “spor hizmet ve faaliyetlerinin uygulanmasında çeşitli şekillerde görev alan, bu hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen görevlilerdir”. Spor yöneticisi, “spor hizmetlerini amaçlara göre planlayan düzenleyen, yönetimi ayakta tutan ve yaşam veren kişidir” ( Sunay, 1998).
Spor yöneticileri, örgüt hedeflerini çok iyi tanımalı ve örgüt hedeflerini birlikte çalıştığı kişilere çok iyi yansıtmalıdır. Ayrıca, personelin bireysel ihtiyaçlarına ve özellikleri uygun bir ortam hazırlamalıdır

Spor Yöneticisinde aranan özellikler

Spor yöneticisinde aranan özellikler; sporu,sporcuları ve diğer spor görevlilerini sevmek, spora olan katkısının amaç ve hedefini önceden tespit etmek, sporla ilgili yayınları okumak ve kendisini bu alanda geliştirmek, sporla ilgili yeniliklere açık olmak, spor yöneticisi, diğer spor görevlileri ile sporcuları ile iyi ilişkiler içinde bulunmak,

İyi bir spor yöneticisinde aranan diğer özellikler:Dürüst ve çalışkan olmak, mümkün olan en iyi eğitime sahip olmak, en az bir yabancı dil bilmek veya öğrenmeye gayret etmek, ülkesinin milli ve milletler arası durumunu dikkate alarak memleket menfaatlerini kendi kişisel çıkarlarından her zaman üstün tutmak, başka insanları da düşünmek ve yardımsever olmak, başkalarını da dinlemeli bütün konularda her şeyi ben biliyorum dememek, iyi bir organizatör olmak.

Spor yöneticisi gerektiren spor organizasyonları

Spor yöneticisi gerektiren spor organizasyonları.Ülkemizde bu durum ne kadar gerçekleşiyor ? aslında tartışılmaz her şey ortada iki günlük eğitimlerle eğitilen antrenör ve yöneticlerin yetiştirdikleri sporculardan da fazla bir şey beklememek lazım.
Danışmanlık ve yönlendirme
Spor yönetimi pazarlama acentaları
Su sporları yönetimi
Spor klüpleri yönetimi
Spor turizmi
Sağlık
Spor hekimliği
Atletik antrenmanlar
Fizinsek uygunluk endüstrisi
Spor basını
Spor iletişimi
Spor bilgisi
Spor pazarlaması
Etkinlik yönetimi
Tesis yönetimi
Halk tabanlı spor
Kampus rekreasyonu
Uluslar arası sporlar
Profesyonel sporlar
Çalışanlara yönelik sporlar

İşkur Tanımına Göre Spor Yöneticisi

TANIM

Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

GÖREVLER

Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür.
Buna göre spor yöneticisi;

 • Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,
 • Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,
 • Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar,
 • Sporcu, eğitici, tesis, araç-gereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,
 • Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,
 • Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,
 • Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,
 • Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında, personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Kanun, tüzük, yönetmelik,genelge ve talimatlar,
 • Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
 • İletişim araçları (telefon, fax),
 • Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 • Spora üst düzeyde yetenekli,
 • Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
 • Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan,
 • Sorumluluk sahibi

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Spor yöneticileri çoğunlukla büro ortamında çalışabilecekleri gibi tesislerin kontrolü, sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi amacıyla açık havada bulunmaları da gerekebilir. Birinci derece insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır.
Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kluplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; özel yetenek sınavı sonuçlarına göre üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının, “Spor Yöneticiliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Bu bölüme girebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSS sınavında belirlenen baraj puanı almak ve üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
Özel yetenek sınavlarında kişilerin spor becerileri, yetenekleri, teknikleri, hız, çabukluk, güç, performans gibi özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçme değerlendirme işlemleri, koşu, uzun atlama, topla oynama, gülle atma ve jimnastik hareketleri yoluyla, eleme yapılarak belirlenmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin 1. Yılında; Türkçe, Yabancı Dil, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Beden Eğitimi Bilimine Giriş, Genel Jimnastik, İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi, Sağlık Bilgisi, Yönetim Bilimine Giriş, Yaşam Boyu Spor, Ritim Eğitimi ve Dans, Atletizm ve Bireysel Sporlar gibi dersler okutulmaktadır.

 • yılında; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Gelişim ve Öğrenme, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Takım Sporları, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Bilgisayar, Antreman Bilgisi, Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon ve İlk Yardım dersleri okutulmaktadır.
 • yılında; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi, Psikomotor Gelişim, Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Oyunlar, Spor Hukuku, Bireysel Sporlar, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sporda Beceri Öğrenimi, Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor dersleri okutulmaktadır.
 • yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Rekreasyon, Personel Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi Uygulaması, Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje dersleri okutulmaktadır.
  Bireysel sporlar, (yüzme, badminton, sportif ritmik jimnastik, güreş, kayak,tenis, dağcılık, masa tenisi, bisiklet) takım sporları (basketbol, hentbol, futbol, voleybol) seçmeli derslerdir.

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME


Çalışılan işte gösterilen başarıya göre amatör klüplerden, profesyonel klüplere geçiş olabilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise Müdür Yardımcısı, Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı vb. unvanları alarak ilerleme mümkündür.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, amatör veya profesyonel lig olmasına, çalışılan klübün büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Ücretler yapılan anlaşmalara bağlıdır.
Bazı spor dallarında, profesyonel klüplerde başarısını ispatlamış spor yöneticileri oldukça yüksek ücretler alırlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir