Genel

Türk Spor Tesis Politikası

Özet

Türkiye’de kamuya ait küçümsenmeyecek sayıda spor tesisi bulunmasına rağmen, gerek tip projelerin çok amaçlı planlanmaması, gerekse nitelikli teknik eleman ve yeterli personel bulundurulmaması açısından işletme güçlüğü çekilmektedir. Mevcut tesisler çok küçük kapasiteyle işletilmektedir.

Türk Spor Tesis Politikası
Türk Spor Tesis Politikası

Türkiye’de kamuya ait küçümsenmeyecek sayıda spor tesisi bulunmasına rağmen, gerek tip projelerin çok amaçlı planlanmaması, gerekse nitelikli teknik eleman ve yeterli personel bulundurulmaması açısından işletme güçlüğü çekilmektedir. Mevcut tesisler çok küçük kapasiteyle işletilmektedir.

Kamu kuruluşları genellikle sahip oldukları tesislerde mensuplarına ve çevre halkına spor programları düzenlememektedirler. Spora ayrılmış alanlar depo, otopark gibi amaçlarla kullanılabilmekte, ya da buralara
lojman, sosyal tesis gibi mekanlar inşa edilmektedir. (Kaynak: Link)

TÜRK SPOR TESİS POLİTİKASI
1.     GENEL OLARAK;
–         Politik yatırım
–         Planın uygulanabilirliği
–         Mali yük
–         Genel bütçeden spora tahsisatta zorluklar
–         Eğitim kurumlarıyla ortak politikalar
–         Her kesime, uygun nitelikte, yeterli sayıda, ihtiyaca göre spor tesisi
2. YASAL ÇERÇEVESİNDE;
– Gençliğin korunması
– Sporun geliştirilmesi
3. KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE
GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GELİRLERİ (SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN)
–         Spor –toto ve lotodan alınacak hisseler
–         Genel bütçeden alınacak hisse
–         Spor müsabakalarından alınacak hisseler
–         Muhtelif fonlardan verilecek hisseler
–         Matbaa fonlardan verilecek hisseler
–         İtiraz ve ceza gelirleri
–         Her türlü işletme gelirleri ile kiralar
–         Her türlü bağışlar
PLANLAMA SORUNLARI
–         Dağılım                                               – İhtiyaca ve özelliğe göre yapılanmama
–         Kalite noksanlığı                                 – Siyasi baskılar ve tercihler
–         Optimal ölçülerde kullanamama         – Plan- kaynak uyuşmazlığı
OLİMPİYAT YASASI (3796 Sayılı Kanun)
Madde 8
Hazırlık Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:

Hazırlık Komitesi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı ve Yürütme Kurulunun talimatları ile;

a) Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek ve yaptırmak,

b) Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görülen yapı ve tesisleri inşa ettirmek,

c) Mevcut tesislerin olimpik ölçülere uygun olarak modernizasyonunu yapmak ve yaptırmak,

d) Olimpiyat köyünün projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve haberleşmeyi sağlayacak alt yapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yönetimle işbirliği içinde çalışmak,

e) Olimpiyat oyunları için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli işe almak ve bunların ücretlerini tespit etmek,

f) Her türlü bağışı kabul etmek,

g) Oyunlarla ilgili yurt dışı ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,

h) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak,

ı) Her türlü tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın almak,

i) Yürütme Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.


Madde 16 (Tesis ve Gayrimenkullerin Devri)
İstanbul Olimpiyat Oyunları için İstanbul ve diğer illerde yaptırılan spor tesisleri ile olimpiyat için tahsis edilmiş sportif amaçlı gayrimenkuller olimpiyatların bitiminden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.
Yapılan diğer konaklama tesislerinin kullanımı, paylaşımı veya satışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolle kararlaştırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir